strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakłady Elektroniczne Warel S.A. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość leśna o pow. 7 096 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-25
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość leśna o pow. 7 096 m2
Cena wywoławcza: 100 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

 

1.    Syndyk masy upadłości Zakładów Elektronicznych WAREL S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie sprzeda z wolnej ręki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości leśnej w miejscowości Sucha Struga, gm. Rytro, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, oznaczonej numerem ew. 707/10 o powierzchni 7 096 m2, KW Nr NS1M/00008610/3, za cenę nie niższą niż 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.

2.    Zainteresowani winni przesłać oferty w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od dnia obwieszczenia na adres Sławomir Antonik – Syndyk masy upadłości ZE WAREL S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Bartnicza 4B/62, 03-358 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

3.    Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, koniecznie z podaniem sygnatury akt X GUp 7/15 oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA Zakłady Elektroniczne WAREL S.A.” i zawierać oznaczenie składającego ofertę.

4.    Oferta zakupu powinna zawierać:

a)   dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców firmę lub nazwę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców siedzibę), a nadto nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON;

b)   oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) nie niższą niż cena podana w punkcie 1;

c)    oświadczenie, że oferent nie należy/należy do kręgu osób wymienionych w lit. e;

d)   aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);

e)   wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

f)    w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę;

g)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

h)   zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem.

5.    Najpóźniej w dniu otwarcia ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia oferty, przedstawić dowód wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 (dziesięciu tysięcy) złotych na rachunek masy upadłości: BOŚ Bank S. A. 76 1540 1102 2052 5705 8898 0001.

6.    Otwarcie ofert przez syndyka w obecności oferentów nastąpi w dniu 2 grudnia 2015 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Administracji Osiedla WYSOCKIEGO SM BRÓDNO w Warszawie przy ulicy Rembielińskiej 9.

7.    W razie złożenia większej ilości ofert spełniających wymogi pkt. 4 syndyk zawiadamia wszystkich zainteresowanych i przeprowadza aukcję, w której zostanie wyłoniony potencjalny nabywca oferujący najwyższą cenę. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 3 (trzech) dni od dnia złożenia przez syndyka Sędziemu-komisarzowi protokołu z przebiegu wyłonienia nabywcy.

8.    Oferent, którego oferta zostanie wybrana lub który w aukcji zaoferuje najwyższą cenę, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej 2 (dwa) dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym spełnia ten warunek wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w punkcie 5.

9.    Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent:

a)   nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 8 lub

b)   nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym w pkt. 8.

Innym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

10. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

11. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

 

Wszelkich informacji udziela syndyk masy upadłości

– e-mail: doradca.restrukturyzacyjny@vp.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sucha Struga
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone