strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Zabudowana nieruchomość w Żórawinie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość w Żórawinie
Cena wywoławcza: 262 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 370/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1K/00272929/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie § 84 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.1968 r. w sprawie czynności komorników podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2015 r. o godz. 11:30

 

pod adresem: Wrocław, ul. Wodzisławska 8, Dom Aukcyjny DAWRO odbędzie się w trybie określonym w art. 1013 ind. 6 § 1 zd. 1 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: Mędłów, Żórawina, działka nr 44/1, obręb ewidencyjny 0009, Mędłów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00272929/5.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa (grunty orne; użytki klasa – RII – 0,9122 ha, RIIIb – 0,0423 ha), niezabudowana, położona w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gminie Żórawina, w obrębie Mędłów, we wsi Mędłów, działka ewidencyjna nr 44/1, AM-1, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1K/00272929/5. Działka to teren płaski, nieogrodzony, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, o powierzchni 0,9545 ha. W sąsiedztwie, patrząc od drogi głównej, po prawej stronie znajdują się nieruchomości o podobnym charakterze, zabudowane budynkami mieszkalnymi, natomiast po lewej stronie znajdują się obecnie grunty niezabudowane. W pobliżu działki znajduje się uzbrojenie w następujące sieci infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja, prąd i gaz.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Mędłów (położonego na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania nieruchomości wynosi 262 500,00. Cena wywołania nieruchomości wynosi 75% sumy oszacowania nieruchomości.

Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania (art. 867 § 2 kpc). Zgodnie z § 84 ust. 1 pkt 3) i § 93 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.1968 r. w sprawie czynności komorników, komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji na dzień 8.12.2015 r. na godz. 11:00.

Zgodnie z art. 867 ind 1 § 1 kpc: Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 35 000,00 zł, która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 – w tytule przelewu: „rękojmia na licytację KM 370/15 (imię i nazwisko licytanta)”.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie;

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 867 ind. 2 § 1 kpc: Licytacja odbywa się publicznie; § 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji; § 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu; §4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. W przetargu nie mogą również uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 kpc).

Art. 869 § 1. kpc: Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

Art. 871 kpc: Nabywca obowiązany jest zapłacić 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przy czym reszta ceny nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Art. 872 § 1. kpc: Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia; § 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej; § 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. § 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 1013 ind. 6 § 2 kpc: Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność nieruchomości na nabywcę (art. 999 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mędłów, Żórawina
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone