strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
Prawo użytkowania wieczystego gruntu 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego gruntu 
Cena wywoławcza: 1 397 280,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1212/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie, przysługującego dłużnikom: (…).

Nieruchomość gruntowa położona jest w Katowicach przy ul. Ks. mjr Karola Woźniaka 28b (część terenu byłej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A.), dla której w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr: KA1K/00075484/4.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu przysługujące dłużnikom egzekwowanym składa się z dwóch działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1783/18 oraz 1922/18, karta mapy 1 o łącznej powierzchni 0,1621 ha.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem użytkowym (funkcja biurowo-socjalno-produkcyjna), nawierzchniami ciągów komunikacyjnych, budowlami. Sposób korzystania z przedmiotu licytacji został określony w treści księgi wieczystej jako przemysłowy.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu wygasa z dniem 16.09.2090 r.

Ponadto poinformować należy, iż suma oszacowania i cena wywołania wymieniona w obwieszczeniu zawiera podatek VAT i jest kwotą brutto. Podatek VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego i nie uczestniczy w planie podziału sumy między wierzycieli.

 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oszacowane jest na kwotę: 2 095 920,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 1 397 280,00 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 209 592,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności z prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Karola Woźniaka
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone