strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,9044 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 14:25:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,9044 ha
Cena wywoławcza: 164 421,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1825/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44483

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 14:25

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 w Rawiczu 63-900 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości położonej: Izbice 76, woj. wlkp., powiat rawicki, gmina Rawicz, działka nr 245/3 grunty rolne zabudowane o pow. 0,9044 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o charakterze użytkowym. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz działka oznaczona jako tereny ośrodków produkcji rolnej (symbol RP). Nieruchomość wyposażona w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, które na dzień wyceny były odłączone. Nieruchomość nie jest użytkowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20 czerwca 2007 r. znak GGPPiOŚ.7331-239/06-07 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania przetwórni owoców na potrzeby nowej działalności związanej ze stacją demontażu pojazdów samochodowych, zbieraniem i transportem odpadów oraz budową wagi samochodowej, urządzeń oczyszczających ścieki przemysłowe i deszczowe oraz zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i przemysłowe. Zabudowę stanowią budynki, których wg analizy stanu nieruchomości na dzień oględzin – stan techniczny można określić jako bardzo zły, nienadający się do użytku. W związku z powyższym wartość rynkową przedstawia jedynie grunt, a w wycenie należało uwzględnić koszty likwidacji zabudowań lub ich pozostałych części, które należało wg oceny biegłej uznać jako „przygotowanie” pod inwestycję. Potencjalny nabywca bądź inwestor podejmując jakiekolwiek kroki inwestycyjne na przedmiotowej nieruchomości musi ją najpierw ulepszyć, a więc poprzez likwidację zabudowań doprowadzić do stanu, aby uzyskać wartość rynkową – z szerokimi możliwościami inwestycyjnymi.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…),

położona: 63-900 Rawicz, Izbice,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 44483 [NKW: PO1R/00044483/4].

 

Suma oszacowania wynosi 219 229,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 421,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 922,90 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Izbice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone