strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kamil Kułek w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o pow. 36,85 m2 – Kamil Kułek
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,85 m2 – Kamil Kułek
Cena wywoławcza: 142 600,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. Sędzia-komisarz na podstawie art. 320 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) zatwierdziła złożone w dniu 26 października 2015 r. przez syndyka masy upadłości Kamila Kułka PESEL 87013103030 – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej warunki przetargu na sprzedaż przysługującego upadłemu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 92 o powierzchni 36,85 m2  znajdującego się w Łodzi przy ulicy Lnianej 20, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00220967/8 na następujących warunkach:

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 92 o powierzchni 36,85 m2 znajdującego się w Łodzi przy ulicy Lnianej 20, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00220967/8;
 1. Cena wywoławcza wynosi 142 600,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych);
 1. Ogłoszenia o przetargu dokonuje syndyk masy upadłości i podaje do publicznej wiadomości poprzez zaproszenie do składania ofert;
 1. Ogłoszenie o przetargu syndyk zamieści w dzienniku lokalnym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem przetargu;
 1. Warunkiem przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na nieruchomość – Kamil Kułek” w Kancelarii Radcy prawnego Ewy Frontczak ul. Piotrkowska 177A/1, 90-447 Łódź w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. (decyduje data doręczenia oferty na podany adres);

- wpłata wadium, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu uiszczona w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 14 200,00 zł na rachunek upadłego prowadzony przez BZ WBK SA nr 47 1090 1304 0000 0001 3098 2420 w terminie do dnia wyznaczonego na składanie ofert;

 1. Przetarg poprowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza;
 1. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-komisarza;
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 grudnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Pomorska 37, godz. 10:00, sala 110 A, I piętro;
 1. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane;
 1. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
 1. Uczestnik przetargu, którego oferta została przyjęta jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;
 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia wyznaczonego na składanie ofert podanym przez syndyka w obwieszczeniu prasowym i po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod numerem telefonu 660 44 12 12;
 1. Szczegółowe warunki przetargu określa „regulamin przetargu” znajdujący się w aktach sprawy o sygn. akt XIV GUp 54/15 wyłożony w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Pomorska 37.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lniana
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone