strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w likwidacji
Sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku
Cena wywoławcza: 5 800 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Obwieszczenie

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku

wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.

 

     I.    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 7, NIP 642-000-03-81, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291749 przeprowadza przetarg na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177), w oparciu o Regulamin Sprzedającego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym Sprzedającego, który jest dostępny w siedzibie Spółki.

   II.    Przedmiotem przetargu (licytacji) jest nieruchomość położona w Rybniku obejmująca prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1828/31  o powierzchni 1,2028 ha położona w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 7, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki, wpisana do KW nr GL1Y/00124545/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział VII Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności w postaci: budynek administracyjno-socjalny o pow. zabudowy 1 471 m2 i kubaturze 10 248 m3, budynek hali SO o powierzchni zabudowy 960 m2 i kubaturze 4 800 m3, budynek stacji paliw o powierzchni zabudowy 57 m2 i kubaturze 162 m3, budynek rzemiosł o powierzchni zabudowy 255,5 m2 i kubaturze 1 022 m3, wiata nad podnośnikami o powierzchni zabudowy 272 m2 i kubaturze 1 904 m3, zbiorniki paliw o łącznej pojemności 90 m3, wiata magazynowa o powierzchni zabudowy 116,5 m2, budynek portierni o powierzchni zabudowy 24 m2 i kubaturze 72 m3, myjnia autobusowa o powierzchni zabudowy 120 m2, kanał przeglądowy o powierzchni zabudowy 140 m2. Dział III i Dział IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

 III.    Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym. Szczegółowych informacji udziela Likwidator Spółki w dni robocze pod numerem telefonu: 723 921 657.

  IV.    Cena wywoławcza wynosi 5 800 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset tysięcy). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 580 000,00 zł. Postąpienie wynosi 58 000,00 zł.

   V.    Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 11.12.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji ul. Jankowicka 7 (w świetlicy).

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.    zgłoszenie udziału w przetargu złożone w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji; ul. Jankowicka 7, 44-200 Rybnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2015 r. do godziny 13:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na nieruchomość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji”. Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego otrzymania przez Sprzedającego.

2.    wpłacenie wadium w wysokości 580 000,00 zł, wyłącznie w pieniądzu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10.12.2015 r. przelewem na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI nr 15 1050 1344 1000 0004 0075 9403 z zaznaczeniem, którego postępowania dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku Sprzedającego. W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

3.    złożenie oferty na zakup nieruchomości opisanej w punkcie II. Nabywca złoży oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz oświadczenie wiedzy o obciążeniu nieruchomości i jej przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Oświadczenie winno być złożone wraz z przystąpieniem do przetargu.

 

  VI.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

VII.    Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VIII.    Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku, kiedy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Prawo do zwrotu wadium traci także Nabywca, który w terminie do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia i tym samym uchyli się od zawarcia umowy.

  IX.    Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

   X.    Oferta jest wiążąca w przeciągu 30 dni od dnia licytacji.

  XI.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.

XII.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego ogłoszenia.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rybnik
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone