strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ADM Łukasz Bartos w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Piekoszowie
Sprzedaż praw na nieruchomościach – ADM Łukasz Bartos
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż praw na nieruchomościach – ADM Łukasz Bartos
Cena wywoławcza: 15 337,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Łukasza Bartosa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADM Łukasz Bartos

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Piekoszowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż praw na nieruchomościach gruntowych położonych w gminie Miedziana Góra w miejscowościach Bobrza oraz Przyjmo, zapisanych w KW nr KI1L/00012077/4

 

Przedmiot sprzedaży stanowi prawa na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych położonych w gminie Miedziana Góra w miejscowościach Bobrza (działka nr 358/4, 359/1, 359/2, 360 – ujęte w Regulaminie przetargu pod poz. I-V) i Przyjmo (działka nr 579 – ujęta w Regulaminie przetargu pod poz. VI) wchodzących w skład masy upadłości dłużnika Łukasza Bartosa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADM Łukasz Bartos w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Piekoszowie, zapisanych w KW nr KI1L/00012077/4, będącej własnością Skarbu Państwa, zaś wieczystym użytkownikiem oraz właścicielem budynków posadowionych na przedmiotowych działkach Łukasz Bartos.

 

Charakterystyka przedmiotu sprzedaży

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Sp. c. w miesiącu styczniu 2015 r.                     oraz Regulaminie przetargu.

 

Cena wywoławcza praw na nieruchomościach ujętych w Regulaminie przetargu ujętych w pkt. I-V wynosi 1 149 387,00 zł, zaś w pkt. VI 15 337,00 zł.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:00                       w siedzibie Syndyka:  ul. Warszawska 31 lok. 16, (25-518) Kielce lub przesłać je na ten adres listem poleconym.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta na przetarg – ADM Łukasz Bartos” sygn. „V GUp 17/14” oraz dopiskiem  „nie otwierać”.

Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 roku oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 57 470,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) – w przypadku złożenia oferty na zakup praw na nieruchomościach ujętych w pkt. I-V Regulaminu przetargu, zaś wadium w wysokości 767,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) w przypadku złożenia oferty na zakup praw na nieruchomości ujętej w pkt. VI Regulaminu przetargu, na konto masy upadłości na rachunek bankowy prowadzony w banku Bank Zachodni WBK o numerze 25 1090 2590 0000 0001 2966 9438.

 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy                                  ul. Warszawskiej 44, sala 25, w dniu 16 grudnia 2015 roku o godzinie 13:30.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępny jest w siedzibie Syndyka.         

Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. (41) 343 16 38.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bobrza
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone