strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Ciężarowy Ariusz Jędrzejczyk
Sprzedaż części przedsiębiorstwa - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż części przedsiębiorstwa - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
Cena wywoławcza: 753 357,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg (aukcje) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

          Przedmiotem przetargu (aukcji) jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie, w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, w skład której wchodzi:

1. Prawo użytkowania wieczystego, nr ewid. działek 27/4 i 27/5 o powierzchni 5302 m2, położonej w Pińczowie, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/00022806/1;

2. Prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, tj.

a) budynek biurowy o powierzchni użytkowej 113,15 m2;

b) stalowy budynek warsztatu samochodowego o powierzchni użytkowej 82,65 m2;

c) stalowy budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 33,88 m2;

d) murowany budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 12,43 m2;

e) budynek rozlewni gazu z częścią magazynową o powierzchni użytkowej 143,61 m2).

3. Prawo własności ruchomości, tj.

a) rampa kolejowa;

b) waga 35-tonowa;

c) stacja dystrybucji gazu

- zbiorniki gazu o obj. 4850 l, Chemar Kielce, 1995 r.

- pompa do gazu płynnego

- dystrybutor gazu firmy MM Marek Myśliwiec

d) zespól zbiorników gazu

- zbiorniki na gaz płynny o poj. 12.000 l

- pompy do gazu płynnego

4. 98 udziałów w spółce Trans BNG Sp. z o.o. w Pińczowie, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

 

Charakterystyka przedmiotu sprzedaży

 

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operatach szacunkowych, sporządzonych przez biegłego – Przedsiębiorstwo Usługowe Holox Piotr Okrzesik, Małgorzata Jakubiec, Maria Broda s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej, dostępnych do wglądu w biurze Syndyka.

 

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona została na kwotę 753 357,00 zł.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:00                       w siedzibie Syndyka:  ul. Warszawska 31 lok. 16 (25-518) Kielce lub przesłać je na ten adres listem poleconym.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do biura Syndyka, na której to kopercie należy podać sygn. akt  „V GUp 16/14”, umieścić dopisek „Oferta na przetarg (aukcje)” oraz dopisek „nie otwierać”, a także wskazać dane oferenta.

 

Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 roku oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości wadium w wysokości 37 667,85 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem 85/100), na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. nr 39 1090 2590 0000 0001 3012 0915.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. o godzinie 12:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępny jest w siedzibie Syndyka.          `

Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. (41) 343 16 38.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pińczów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone