strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Lokal mieszkalny o pow. 43,50 m2, 1 pokój
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 43,50 m2, 1 pokój
Cena wywoławcza: 41 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4632/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

7 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest 1/3 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,50 m2 (metra kwadratowego) położony w miejscowości Szczecin przy ul. Okólnej 50/A, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SZ1S/00157218/8. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

 

Lokal mieszkalny składa się z pokoju o powierzchni 11,30 m2, kuchni o powierzchni 8,00 m2, jadalni o powierzchni 14,20 m2, łazienki o powierzchni 7,50 m2, korytarza o powierzchni 2,50 m2 i posiada łączną powierzchnię użytkową 43,50 m2.

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wejście do przedmiotowego lokalu możliwe jest przez wspólną klatkę schodową.

 

Suma oszacowania wartości udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości wynosi: 54 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 100,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5 480,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Osoba wpłacająca rękojmię zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub firmę i REGON.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. (91) 455 36 47 lub 399 237 105 lub e-mail: kancelaria@komornik7.szczecin.pl).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,  osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie
w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. (91) 455 36 47,  399 237 105 lub e-mail: kancelaria@komornik7.szczecin.pl.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Okólna
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone