strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO BRZEG
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (negocjacja cenowa) – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (negocjacja cenowa) – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG
Cena wywoławcza: 30 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

           

 

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG

UL. KILIŃSKIEGO 1, 49-300 BRZEG

 

Na podstawie postanowień art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. nr 1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. nr 78 poz. 532).

Przeprowadza negocjację cenową na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

Działka nr 312, pow. – 0,2665 ha, obręb ewid. – Stobrawa, nr KW – OP1B/00028515/7, województwo – opolskie, powiat – opolski, gmina – Popielów, miejscowość – Stobrawa.

Powyższą nieruchomość stanowi użytek: lasy – Ls, na którym znajduje się budynek gospodarczy (stodoła) o nr inw. 108/106 pow. użytkowej 166,80 m2 murowany, kryty dachówką w średnim stanie technicznym, nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast figuruje w ewidencji zabytków.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 312 oznaczona jest jako RM (12) – tereny zabudowy zagrodowej i położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i aktualny sposób użytkowania nieruchomości jest zgodny z powyższym planem.

Na przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).

Zaliczka wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniach 12.03.2015 r. i 18.08.2015 r.

Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania materiałów geodezyjnych i sądowych.

Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Sprzedającego nr 11 2030 0045 1110 0000 0234 6240; bezpośrednio w kasie Nadleśnictwa Brzeg lub w formie gwarancji bankowej.

Zaliczkę wnoszoną w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w sekretariacie Nadleśnictwa Brzeg, pok. nr 16 w terminie na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu, natomiast zaliczka w pieniądzu będzie wniesiona skutecznie jedynie w przypadku uznania konta lub w kasie Sprzedającego na 1 godzinę przed rozpoczęciem negocjacji.

W negocjacji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po wniesieniu zaliczki w ww. terminie i wysokości.

Negocjacja zostanie przeprowadzona w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w świetlicy (parter) Nadleśnictwa Brzeg przy ul. Kilińskiego 1 w Brzegu. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego kupna-sprzedaży do godz. 14:00.

Wniesiona zaliczka przez uczestników, których zgłoszenie nie zostało wybrane zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu negocjacji a uczestnikowi, którego zgłoszenie wybrano – nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwionej przyczyny, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie uczestnika do negocjacji powinno zawierać:

Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres; numery PESEL, NIP i REGON o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania; numer rachunku bankowego; datę sporządzenia; oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia zaliczki.

Sprzedającemu należy się prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz negocjacji cenowej można uzyskać w Nadleśnictwie Brzeg przy ul. Kilińskiego 1 w Brzegu w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod nr tel. (77) 404 80 37 u Pana Ryszarda Rosińskiego od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Brzeg dn. 16.11.2015 r.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Brzeg

Paweł Bak

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone