strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO BRZEG
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-29
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG
Cena wywoławcza: 205 398,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO BRZEG

UL. KILIŃSKIEGO 1,  49-300 BRZEG

 

Na podstawie postanowień art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. nr 1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. nr 78 poz. 532).

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

Działka nr – 219/4; pow. – 1,4200 ha; obr. ewid. – Stobrawa; nr KW – OP1B/00028515/7; woj. opolskie; pow. – opolski; gm. – Popielów; miejsc. – Stobrawa.

Powyższą nieruchomość stanowi użytek: grunty orne: RIVb – 0,3000 ha; RV – 0,1400 ha; Sady – S-RIVb – 0,8000 ha oraz użytki rolne zabudowane – B-RIVb – 0,1800 ha na których znajdują się budynki gospodarcze: (stodoła) o nr inw. 108/104 pow. użyt. 128,90 m2, murowana, kryta dachówką w średnim stanie technicznym i (obora) o nr inw. 108/195 pow. użyt. 89,90 m2, murowana, kryta dachówką w miernym stanie technicznym, nie są wpisane do rejestru zabytków, natomiast figurują w ewidencji zabytków.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 219/4 oznaczona jest jako MN (3) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i położona jest w Stobrawskim Parku Krajobrazowym a aktualny sposób użytkowania nieruchomości jest zgodny z powyższym planem.

Na przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 205 389,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).

Postąpienie wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy).

Wadium wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).

Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania materiałów geodezyjnych i sądowych.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Sprzedającego nr 11 2030 0045 1110 0000 0234 6240; bezpośrednio w kasie Nadleśnictwa Brzeg lub w formie gwarancji bankowej.

Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w sekretariacie Nadleśnictwa Brzeg, pok. nr 16 w terminie na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu, natomiast wadium w pieniądzu będzie wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta lub w kasie Sprzedającego na 1 godzinę przed przetargiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w ww. terminie i wysokości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w świetlicy (parter) Nadleśnictwa Brzeg przy ul. Kilińskiego 1 w Brzegu.

Przetarg uznany zostanie za rozstrzygnięty jeżeli nastąpi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej przez jego uczestników.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego kupna-sprzedaży do godz. 14:00.

Wniesione wadium przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po jego rozstrzygnięciu a uczestnikowi, który wygrał przetarg – nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwionej przyczyny, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Brzeg przy ul. Kilińskiego 1 w Brzegu w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod nr tel. (77) 404 80 37 u Pana Ryszarda Rosińskiego od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Brzeg dn. 16.11.2015 r.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Brzeg

Paweł Bak

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone