strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMOZJA SA w upadłości likwidacyjnej
Działki o łącznej pow. 0,6779 ha, zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,6779 ha, zabudowane
Cena wywoławcza: 2 859 750,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości „Komozja” S.A.

ul. Gronowa 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C), 42-271 Częstochowa

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

 

 

  1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C), na którą składa się:

nieruchomość opisana w następujących księgach wieczystych:

KW nr CZ1C/00083793/8 - działka gruntu 62/27 o powierzchni 0,1716 ha,

KW nr CZ1C/00049886/1 - działka gruntu 58/9 o powierzchni 0,3182 ha,

KW nr CZ1C/00019431/8 - działki gruntu 58/14 i 58/15 o powierzchni 0,1881 ha.

Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 0,6779 ha, na której znajduje się budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 2 464 m2 , budynek stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 23 m2

 

za cenę nie niższą niż: netto 2 325 000 zł plus podatek VAT w kwocie 534 750 zł, tj. za cenę brutto 2 859 750 zł.

 

  1. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie nieograniczonego, pisemnego przetargu ofertowego stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, niniejszych warunków oraz regulaminu przetargu.
  1. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia  do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich w kwocie stanowiącej 10% ceny na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w mBank S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 84 1140 1889 0000 2314 3300 1001. Wskazany rachunek winien zostać uznany kwotą wadium najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
  1. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieruchomości „Komozja” S.A. – nie otwierać”, na adres Syndyk Masy Upadłości „Komozja” S.A., ul. Gronowa 17B, 42-271 Częstochowa, nie później niż do godz. 15:00 dnia 9.12.2015 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.
  1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, uznać całą zaoferowaną kwotą wskazany rachunek bankowy masy upadłości.
  1. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w godzinach od 8:00 do 12:00 w siedzibie Spółki w Częstochowie przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C).
  1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu, w tym regulamin przetargu, będą udostępnione zainteresowanym w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Częstochowie przy ul. Gronowej 17 B (dojazd od ul. Żyznej 58 C) oraz telefonicznie pod nr tel. (34) 365 01 77.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gronowa
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone