strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
FORUM A.LIPIŃSKI Z.ŻALEJKO SPÓŁKA JAWNA w upadłości likwidacyjnej
Działka, lokale użytkowe, lokal nr 5 ­– FORUM Andrzej Lipiński, Zdzisław Żalejko spółka jawna w Sycewicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-05
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka, lokale użytkowe, lokal nr 5 ­– FORUM Andrzej Lipiński, Zdzisław Żalejko spółka jawna w Sycewicach
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości FORUM Andrzej Lipiński, Zdzisław Żalejko spółka jawna w Sycewicach w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości składającej się z:

- działka nr 4/86 o pow. 155 m2 położona w Sycewicach gmina Kobylnica, objęta księgą wieczystą nr SL1S/00038280/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych, droga dojazdowa

- prawo własności lokali użytkowych znajdujących się w budynku – dawnym Wiejskim Ośrodku Kultury „KRASULA”, położonym w miejscowości Sycewice przy ul. Sportowej 5 na działce nr 4/77 o pow. 0,35.18 ha, objętej księgą wieczystą nr SL1S/00060240/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

tj. lokal nr 5 położony na parterze i piętrze budynku o pow. użytkowej 15 070,15 m2, składający się z byłych: sali widowiskowej, restauracji i kawiarni oraz pomieszczeń przynależnych (piwnice) o powierzchni 234,70 m2, z lokalem związany jest udział wynoszący 8332/10000 w prawie własności wspólnych części budynku niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu, na której znajduje się budynek obejmujący przedmiotowy lokal użytkowy,

 

oraz lokal użytkowy bez numeru o powierzchni użytkowej 152,10 m2 położony na pierwszym piętrze budynku, z lokalem związany jest udział wynoszący 702/10000 części w prawie własności wspólnych części budynku mieszkalnego niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu, na której znajduje się budynek obejmujący przedmiotowy lokal użytkowy.

Prawo własności do wyżej wymiennych lokali użytkowych ujawnione jest w księdze wieczystej nr SL1S/00060453/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

II. Cena wywoławcza netto 1 782 000,00 zł.

 

III. Jeśli wystąpi należny podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży netto.

 

IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości zawierającej:

  1. nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta
  1. aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dodatkowo uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, przy spółka z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh
  1. oferowaną cenę nabycia nie niższą niż 1 782 000,00 zł
  1. oświadczenie oferenta, że:

a)   zapoznał się z przedmiotem przetargu,

b)   uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

c)    pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży

  1. dowód wpłaty wadium.

 

V. Wadium wynosi 10% ceny wywołania, tj. 178 200,00 zł, które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub ulegnie przepadkowi w przypadku nieprzystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium winna nastąpić na konto: PKO BP S.A. I O. Słupsk nr 79 1020 4649 0000 7102 0179 9097 w terminie do dnia 5.01.2016 r. (data wpływu pieniędzy na wskazane konto). Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VI. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 5.01.2016 r. do godziny 15.00, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 13/14 i dopiskiem „przetarg na zakup nieruchomości FORUM Andrzej Lipiński, Zdzisław Żalejko spółka jawna w Sycewicach w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty datą wpływu jest data stempla pocztowego. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11.01.2016 r. o godzinie 13:00 w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13.

VII. Syndyk zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. W sprawie oględzin nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka pod nr telefonu 502 01 85 93.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sycewice
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone