strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Sprzęt rolniczy – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzęt rolniczy – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Cena wywoławcza: 3 983,73
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Nr  ewidencyjny

Nr  fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto w złotych

1

Ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 7250; WBR 1101

444

JJA0067007

1996

31 300,81

2.

Ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 7250 PRO; DZA E638

471

JJA0079635

1998

28 455,38

3.

Prasa CLAAS QUADRANT 2200

617

73500846

2001

39 837,39

4.

Rozsiewacz nawozu RCW5

595

8706

1996

3 983,73

5.

Rozsiewacz nawozu RCW5

631a

8718

1997

3 983,73

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie do dnia 17.12.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko, adres i nr  telefonu oferenta. 2. Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

Wadium można wpłacać od dnia 27.11.2015 r. w godzinach od 9:00-14:00, nie później jednak jak do godziny 14:00 w dniu 17.12.2015 r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138  0000  9402  0112  5228, tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie  Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., pl. Kościelny 1 w Sali narad na parterze. w przypadku ustalenia, że kilka oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.

Postąpienie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej.

Sprzęt można oglądać w dniach od 27.11.2015 r. do 17.12.2015 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695 070 623.

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone