strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Żywiec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż działek o pow. 2 145 m2, 1 752 m2 – PKS ŻYWIEC Sp. z o.o.
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działek o pow. 2 145 m2, 1 752 m2 – PKS ŻYWIEC Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 279 800,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości PKS Żywiec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z adresem ul. Grunwaldzka 3, 34-300 Żywiec zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości na podstawie art. 323 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami), tj. sprzedaży z wolnej ręki na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 2 października 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków

1.    działki nr 6438/8 o pow. 2 145 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10220, 10221 i 11801 za cenę łączną brutto nie niższą niż – 279 800,00 zł.

2.    działki nr 6438/14 o pow. 1 752 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10227, 10357 i 10358 za cenę łączną brutto nie niższą niż – 424 700,00 zł.

opisanych w księdze wieczystej o nr KW BB1Z/00065422/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

1. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub e-mail zb_gach@o2.pl

2. Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4.

4. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.:

Syndyk Masy Upadłości

PKS Żywiec Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 3

34-300 Żywiec

z podaniem sygn. akt VI GUp 3/13 lik.

5. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium:

 Poz. 1 – w wys. 27 980,00 zł

 Poz. 2 – w wys. 42 470,00 zł

przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ O. Bielsko-Biała nr 32 2030 0045 1110 0000 0256 4500 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e) oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

g) promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;

h) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

i) dowód uiszczenia wadium;

j) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

7. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 4 stycznia 2016 r. o godz. 10:00.

8. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

9. Ustalona cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

10. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

11. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

12. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.

13. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia wyboru oferty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żywiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone