strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Działka niezabudowana, Dębostrów
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana, Dębostrów
Cena wywoławcza: 11 466,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 953/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  dnia

 

18  lutego 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości  gruntowej stanowiącej działkę nr 164/7 obręb Dębostrów, obszar 0,59 ha, gmina Police, sposób korzystania – łąki trwałe, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi Księgę Wieczystą numer KW SZ2S/00023617/4, należącej do (…).

Opis nieruchomości:

Działka nr 164/7 zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police, w miejscowości Dębostrów, w odległości ok. 3 km od centrum Polic i ok. 1,3 km od drogi wojewódzkiej nr 114 prowadzącej z Polic do Trzebieży i Nowego Warpna. Bliskie sąsiedztwo działki od strony południowej stanowią zabudowania mieszkalne

oraz produkcyjno-magazynowe, a z pozostałych stron działka graniczny z niezabudowanymi gruntami o przeznaczeniu rolnym. Dojazd do wycenianej działki od drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku ok. 1 km drogą o nawierzchni żużlowej, a następnie drogą utwardzoną płytami betonowymi prefabrykowanymi. Opis działki gruntu (stan zagospodarowania): Działka nr 164/7 posiada kształt nieforemnego wieloboku, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, nieznacznie obniżony w stosunku do drogi dojazdowej. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona i nie posiada uzbrojenia. Teren działki porośnięty roślinnością łąkową, typową dla terenów podmokłych. Wskaźnik bonitacji gruntów (HP/ha) dla wycenianej działki wynosi 0,61. Uwarunkowania planistyczne: Zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 9.02.2004 r. nr 9, poz. 170) w sprawie uchwalenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów: Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrow” działka nr 164/7 położona w miejscowości Dębostrów znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolami: D90RZ, tj. łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania; KD28D, tj. drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, kategorii drogi gminnej. Przeznaczenie biegły ustalił w oparciu o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.05.2015 r.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 17 200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych), zaś cena wywołania  jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 466,66

(słownie: jedenaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 66/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 720,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.).

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Warunki przystąpienia do przetargu reguluje przepis art. 976 Kpc i nast.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dębostrów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone