strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości
Cena wywoławcza: 6 467 390,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Działdowie ul. Lidzbarska 31 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie art. 316 ust. 1 w zw. z  320 Pr Upad. Napr. z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującemu obecnie dzierżawcy.

 

1. W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki w postaci nieruchomości i ruchomości szczegółowo wymienione wraz z ich oszacowaniem w zatwierdzonym Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt V GUp 5/15  Regulaminie Przetargu stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w przetargu znajdującym się na stronach internetowych www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl/prid, który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu drogą mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka: biuro-syndyka@wp.pl.

 

2. Ponadto ze szczegółową opinią o wartości poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego można zapoznać się w biurze syndyka w Malborku ul. Wojska Polskiego 14B, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. (55) 272 19 56 w godz. 9:00-12-00.

 

3. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż wartość oszacowania przedsiębiorstwa, tj. 6 467 390,00 zł. (Słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu VAT wynosi 0.

 

4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedsiębiorstwa.

 

5. Oferta powinna odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie Przetargu, oprócz oferowanej ceny m.in.:

- potwierdzenie wpłaconego w terminie do 15.01.2016 r. wadium w wysokości 5% wartości

  oszacowania wymienionej w pkt. 3, na wskazane w Regulaminie Przetargu konto bankowe;

- stosowne oświadczenia – zobowiązania oferenta wymienione w § 7 ww. Regulaminu Przetargu.

 

6. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 15.01.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu.

 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.01.2016 r. o godz. 10:00 w Sali 333 Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12.

 

8. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.

 

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem Przetargu i jego przyjęciem do stosowania.

 

10. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

Przetarg. Regulamin.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Działdowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone