strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działka gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczymi
Cena wywoławcza: 418 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2136/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 roku o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nadolce gmina Łaszczów oznaczonej numerem działki 248 arkusz ewidencyjny 2 o łącznej powierzchni 6,1800 ha. Część działki przylegająca do drogi gminnej z jej północnej strony zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, pozostała część działki jest użytkowana rolniczo. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00074504/4 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność Tomasza Padrak.

Dział III powyższej księgi wieczystej zawiera wpis: nieodpłatna, dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania
w niezbędnym zakresie z zabudowań gospodarczych posadowionych na działce nr 248 w obrębie Nadolce Kolonia oraz z terenu tej działki w celu korzystania z tych zabudowań.

Suma oszacowania nieruchomości pomniejszona o wartość służebności osobistej wynosi 558 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwoty 418 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości to jest 55 800,00 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadolce
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone