strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"MARBUD" Remonty-Budownictwo-Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości zabudowane o powierzchni 4 503 m2  i 1 072 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości zabudowane o powierzchni 4 503 m2  i 1 072 m2
Cena wywoławcza: 1 743 372,48
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

„Marbud” Remonty – Budownictwo - Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy nieruchomości, objętych księgami wieczystymi o numerach KA1I/00008600/2; KA1I/00001682/1.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest sprzedaż:

1.    nieruchomości zabudowanej położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Browarowej 1 o łącznej powierzchni 4 503 m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 435/264, nr 1102/285, nr 2434/266, nr 2436/218, nr 2444/263, nr 2446/264 oraz nr 2449/264 dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KA1I/00008600/2;

2.    nieruchomości zabudowanej położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sobieskiego 1 o łącznej powierzchni 1 072 m2, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1178/265, nr 1181/265, nr 2438/265 oraz nr 2442/265 dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

zwane łącznie dalej Przedmiotem sprzedaży. Dopuszcza się jedynie składanie ofert na wszystkie nieruchomości łącznie;

Cena wywoławcza wynosi 1 743 372,48 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa  48/100 złotych) brutto;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank SA o numerze: 51 1140 2017 0000 4802 1304 1961 wadium w wysokości 174 337,25 zł (słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem 25/100 złotych) w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków w terminie  do dnia 21 stycznia 2016 r. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii Notarialnej wpłynie do dnia 21 stycznia 2016 r. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie - opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Tomasz Marczyńskiego VIII GUp 48/13/S, Siemianowice Śląskie –NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Kancelarii Notarialnej.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1.    dane oferenta (imię, nazwisko, lub firma, adres, NIP, nr telefonu, e- mail, wskazanie formy prawnej oferenta),

2.    proponowaną cenę nabycia,

3.    wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

4.    podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

a)   w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  – informację odnośnie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL,

b)   w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu),

c)    odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie, że zgody takie nie są wymagane,

d)   dowód uiszczenia wadium;

e)   oświadczenie, iż:

- oferent zapoznał się z niniejszymi Warunkami Przetargu i operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży, w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,

- oferent nie posiada zadłużenia względem masy upadłości z jakichkolwiek tytułów,

- oferent jest czynnym podatnikiem VAT albo że nie jest czynnym podatnikiem VAT;

- oferent przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Przedmiotu Sprzedaży opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług (VAT),

- w przypadku wyboru jego oferty przez Syndyka, oferent, zobowiązuje się przed zawarciem umowy sprzedaży złożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (wymóg złożenia tego oświadczenia dotyczy tylko oferenta będącego czynnym podatnikiem VAT).

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 22 stycznia 2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków o godz. 12.00.

Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92).

Warunki Przetargu opublikowane są na stronie internetowej: www.dawro.pl/marbud

 

Pobierz: Warunki przetargu Siemianowice.pdf

Pobierz: Warunki przetargu Browarowa.pdf

Pobierz: Zdjecia.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Browarowa, Sobieskiego
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone