strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Wyposażenie biurowe, zapasy magazynowe – książki – Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-12
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyposażenie biurowe, zapasy magazynowe – książki – Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert przedsiębiorstwo upadłego w całości, w skład którego wchodzą:

ruchomości w postaci wyposażenia biurowego, zapasy magazynowe w postaci książek (38 073 szt.); prawo do należności spółki, prawa wynikające z umów autorskich, pokrewnych i o podobnym charakterze za cenę nie niższą od 51 000 zł netto (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. włącznie, w dni robocze w godz. 9:00-16:00 na adres: Biuro Syndyka, 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, z napisem na kopercie „oferta zakupu przedsiębiorstwa w całości”.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Banku S.A. nr: 51 2490 0005 0000 4520 4368 7804 (dla oferentów zagranicznych rachunek bankowy w Alior Banku S.A. nr: PL 51 2490 0005 0000 4520 4368 7804 SWIFT (BIC) – ALBPPLPW).

Pisemne oferty powinny zawierać: firmę i siedzibę (przy osobach fizycznych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta), nr telefonu, wypis z KRS w przypadku spółek, lub innego rejestru, nr NIP i REGON, proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i regulaminem określającym warunki sprzedaży, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym oraz dokumentacją przedsiębiorstwa. Oferta winna być podpisana czytelnym podpisem. Oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi na zakup. Oferty, które nie spełniają określonych wymagań lub, które wpłynęły po terminie, nie będą rozpoznawane. Otwarcia ofert dokonuje komisja konkursowa w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich. Szczegółowe warunki konkursu ofert, dostępne są na stronie internetowej www.dawro.pl oraz do wglądu w Biurze Syndyka: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje, numer telefonu: 885 886 872.

 

Pobierz: Warunki.pdf

 

Pobierz: Postanowienie.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone