strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości zabudowane – INPARCO Sp. z o.o.
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości zabudowane – INPARCO Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ogłasza

nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

  1. lokal użytkowy położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70/IVB, o powierzchni użytkowej równej 60,32 m2, opisany w księdze wieczystej nr OP1K/00055992/1;
  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00034581/4. Działka gruntowa nr 1210/27 o powierzchni 2,1281 ha, zabudowana budynkami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7 500 m2;
  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00054489/5. Działka gruntowa nr 1210/26 o powierzchni 0,1130 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 976,44 m2;
  1. nieruchomość gruntowa położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gajowej 2, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00045924/1. Działka gruntowa nr 1496/5 o powierzchni 0,0080 ha, zabudowana budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 57,53 m2.

 

Warunki przetargu:

  1. Szczegółowe warunki przetargu zostały opisane w Regulaminie przetargu, który zamieszczony został na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl.
  1. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 22 2490 0005 0000 4520 8310 2627, w wysokości wykazanej w Regulaminie przetargu, o którym mowa wyżej.
  1. Kryterium wyboru oferty stanowi zaoferowana cena. Przyjęta zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia ofert równorzędnych nastąpi pomiędzy oferentami licytacja ustna. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą.
  1. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INPARCO -  Przetarg nieruchomości”, na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości, ul. Horoszkiewicza 6/B108, 45-301 Opole, nie później niż do dnia 29 stycznia 2016 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.
  1. Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 6 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, ul. Powstańców 70, Kędzierzyn-Koźle. Protokół z rozpoznania ofert udostępniony zostanie w siedzibie biura syndyka.
  1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu można przeglądać w godzinach od 9:00 do 14:00 w biurze syndyka, ul. Horoszkiewicza 6/B108, 45-301 Opole, do dnia 25 stycznia 2016 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692 869 248.

 

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców, Gajowa
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone