strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grzegorz Buczek
Nieruchomość gruntowa nr 796/3 o powierzchni 810 m2 zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-19
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa nr 796/3 o powierzchni 810 m2 zabudowana
Cena wywoławcza: 352 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Grzegorza Buczka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR1I/00040026/8.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 796/3 o powierzchni 810 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 102,50 m2. Nieruchomość ta objęta jest Księgą Wieczystą KR1I/00040026/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych, położona jest w miejscowości Węgrzce Wielkie 636,  zwana dalej Przedmiotem Sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi 352 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank BPH S.A. o numerze: 68 1060 0076 0000 3130 0088 2128  wadium w wysokości 35 200,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych) w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków) w terminie  do dnia 15 stycznia 2016 r. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Sądu wpłynie do dnia 15 stycznia 2016 r. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie - opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Grzegorz Buczek, VIII GUp 19/15/S. NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Sądu.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1.    dane oferenta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e- mail, wskazanie formy prawnej oferenta),

2.    wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3.    proponowaną cenę nabycia,

4.    sposób i termin zapłaty ceny,

5.    wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

6.    podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1.    w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego.

2.    W przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub KRS, zaświadczenia NIP, REGON (gdy nie są ujawnione w rejestrach), odpowiednie zgody korporacyjne lub oświadczenie że nie są one wymagane,

3.    dowód uiszczenia wadium,

4.    oświadczenie, iż:

a)   oferent zapoznał się z Warunkami Przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

b)   oferentowi jest znany stan prawny Przedmiotu sprzedaży oraz zapoznał się z dokumentacją jego dotyczącą, w szczególności z operatami szacunkowymi,

5.    dokument pełnomocnictwa, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19 stycznia 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych o godz. 9:00 w Sali 222.

Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92).

Warunki Przetargu opublikowane są na stronie internetowej: www.dawro.pl/buczek

 

Pobierz: Reg.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Węgrzce Wielkie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone