strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grażyna Parzyjagła w upadłości
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1 131 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1 131 m2
Cena wywoławcza: 499 200,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Grażyny Parzyjagła – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, z garażem, położonej w Rybniku, przy ulicy Niedobczyckiej 77 D, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze: GL1Y/00053440/4, działka nr 969/8, obręb Zamysłów, o łącznej powierzchni 1 131 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 138,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 184,69 m2, za cenę nie niższą od 80% ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 499 200,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt - XII GUp 42/15”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA- Sygn.kiejch i Naprawczych przy Warszawskiej 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111” do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, a dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Sądu.

2.    Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 63 2490 0005 0000 4000 6114 9356.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 

1.    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.    proponowaną cenę zakupu,

3.    oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4.    oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5.    zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III.     Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 4 lutego 2016 r., g. 10:00, sala nr 112.

 

1.    przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,

2.    wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,

3.    wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4.    wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5.    jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6.    cena nabycia musi zostać uiszczona w całości, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7.    sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8.    niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9.    sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 604 154 587 oraz pod adresem email: syndyk.mleski@interia.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Niedobczycka
Miasto: Rybnik
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone