strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drukarnia Małysz w upadłości likwidacyjnej
Parcela gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym o powierzchni 1 579,82 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Parcela gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym o powierzchni 1 579,82 m2
Cena wywoławcza: 2 282 250,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Jerzego Małysza prowadzącego działalność gospodarczą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich w upadłości likwidacyjnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. akt VI GUp 25/14 lik ogłasza przetarg na sprzedaż:

parceli gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno-administracyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym o powierzchni 1 579,82 m2 częściowo ogrodzonej, utwardzonej, z przyłączami do sieci, położonej przy ul. Spółdzielczej 7 w Górkach Wielkich, oznaczonej nr. 82/2, o powierzchni 5 005 m2objętej KW nr BB1C/00065209/6.

 

1. Sprzedaż ww. nieruchomości może nastąpić za cenę brutto nie niższą niż 2 282 250 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

2. Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa Małysz – Nieruchomość w Górkach Wielkich – sygn. akt VI GUp 25/14 lik” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, wydział VI  Gospodarczy, ul. Bogusławskiego24 w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.

 

3. Do oferty należy dołączyć:

§  pełne dane oferenta,

§  oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty,

§  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oferowanej nieruchomości i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne,

§  w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających ofertę do reprezentacji,

§  dowód wpłaty wadium,

§  zobowiązanie do pokrycia kosztów podatków i opłat związanych z zawarciem umowy.

 

4. Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek  51 1050 1083 1000 0090 3054 5322, do dnia złożenia oferty wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.

 

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, sala nr 56.

 

6. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia oferty dokonuje Sędzia-komisarz.

 

7. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa wyżej.

 

8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-komisarza.

 

9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi oferent.

 

10. Koszty zawarcia umowy, ewentualny podatek od towarów i usług VAT, inne podatki i opłaty ponosi oferent.

 

11. Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana cena. W przypadku dwu lub więcej ofert na tę samą nieruchomość, zostanie przeprowadzony przez syndyka, na tym samym posiedzeniu sądowym, dodatkowy ustny przetarg. Oferent nieobecny na posiedzeniu zostanie pominięty w dodatkowym przetargu. Postąpienie w ustnym przetargu wynosi 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych). Złożona w toku przetargu ustnego oferta jest wiążąca do chwili złożenia przez innego uczestnika przetargu oferty wyższej. Przetarg ustny jest zakończony po trzecim wezwaniu do złożenia postąpienia.

 

12. Oferta, która nie została wybrana przez Sędziego-komisarza, przestaje wiązać oferenta.

 

13. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, zg. z art. 321 ust. 1 PUiN.

 

14. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości gotówką najpóźniej lub też poprzez przedłożenie promesy jej zapłaty z banku kredytującego zakup w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

15. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka: 502 151 449, e-mail: syndyk@autograf.pl

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Spółdzielcza
Miasto: Górki Wielkie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone