strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o pow. 58,93 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-21
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 58,93 m2
Cena wywoławcza: 263 443,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6339/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

nr KW WA1P/00100249/5

(dotyczy sygn. akt I Co 3287/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 58,93 m2, położonej w Raszynie przy ul. Szkolnej 11 lokal nr 7, 05-090 Raszyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00100249/5 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 351 258,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 443,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35 125,80 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Raszyn
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone