strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2
Cena wywoławcza: 367 568,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 394/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2, do którego przynależy suszarnia – piwnica w tym samym budynku o pow. 17,30 m2 i garaż 2-boksowy o pow. 57,80 m2 w budynku garażowym,

położonej w Gorzyczki 1/1, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00044004/7. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej zapisany jest w KW PO1K/00044016/4 wynosi 2500/3496 cz. – działka nr 46/3 o pow. 1 101 m2 (w dziale III księgi wieczystej KW PO1K/00044016/4 wpisana jest służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela działki 46/5 zapisanej w KW 46399 i działki 46/4 zapisanej w KW 46400, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 46/3 zapisaną w niniejszej księdze).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 551 353,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 367 568,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55 135,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

BGŻ O. LESZNO 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorzyczki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone