strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Działka niezabudowana o pow. 18,0300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 18,0300 ha
Cena wywoławcza: 175 028,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 348/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0007 Kalina Górecka, gmina Pierzchnica, składająca się z działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach numerem 131/1, o powierzchni 18,0300 ha. Według księgi wieczystej o numerze KI1B/00047446/6 dział II stanowi własność (…), natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt I C 1077/07 z dnia 28 lipca 2008 r. z powództwa (…) przeciwko (…) uznał czynność prawną w postaci umowy darowizny zawartą między nimi za bezskuteczną. Następnie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 12 listopada 2008 r. sygn. akt I C 2681/08 z powództwa (…) przeciwko (…) uznał umowę darowizny zawartą między nimi za bezskuteczną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, jednostka ewidencyjna 260415_2 Pierzchnica. Działka ewidencyjna numerem 131/1 użytkowana rolniczo, częściowo jako rolna, w pozostałej części jako łąka. Dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 Kalina Górecka, Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą numerem KI1B/00047446/6,

stanowiącą własność dłużnika: (…),

25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/38.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 233 371,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 175 028,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 337,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacę w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kalina Górecka
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone