strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dawna Piekarnia by "John Galt Sp. z o.o. Sp. k w upadłości likwidacyjnej
 Lokal mieszkalny o pow. 44,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży:  Lokal mieszkalny o pow. 44,70 m2
Cena wywoławcza: 117 786,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza

 

przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadłości Dawnej Piekarni by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chorzowie przy ul. Wolności 40A, o powierzchni 44,70 m2, wraz z udziałem 4470/232678 w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali jako nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00045258/4.
 1. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka – ul. Raciborska 3 lok. 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt: X GUp-24/15/9, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.
 1. Cena wywoławcza jest równa wartości rynkowej nieruchomości: 117 786,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć zł 00/100) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lutego 2016 r. w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).
 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp-24/15/9” i oznaczeniem nieruchomości - Chorzów ul. Wolności 40A/1 oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA”.
 1. Oferta zakupu powinna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);
  1. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;
  1. aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);
  1. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
  1. w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 oraz art. 393 i 394 Ksh),
  1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem;
  1. zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;
  1. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 11 778,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem zł 60/100) na rachunek masy upadłości:

Dawna Piekarnia by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej

ul. Gdańska 81/1, 90-613 Łódź

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

nr 53 1240 1343 1111 0010 6338 1572

 

Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli uznanie w/w rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 lutego 2016 r., w gmachu Sądu, w sali nr 12 o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza.
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
  1. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub
  1. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9.
 1. Wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie 7 dni po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.
 1. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
 1. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wolności
Miasto: Chorzów
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone