strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Działka zabudowana o pow. 1 143,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 1 143,00 m2
Cena wywoławcza: 3 816 248,43
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 466/13 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 867 kpc w związku z  art. 1013 ze znaczkiem 6 kpc w zw. z art. 1004 kpc, że w dniu

 

9 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko,  ul. Wielicka 181A/24, 30-633  Kraków, odbędzie się:

 

                                                                        DRUGA LICYTACJA

 

udziału wysokości 555846/565531 części nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW KR1P/00001523/4 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.  Nieruchomość KW KR1P/00001523/4 składa się z działki ewidencyjnej nr 195/1, obręb ew. 13, o powierzchni 1 143,00 m2. Na przedmiotowej nieruchomości realizowana była część inwestycji polegającej na budowie zabudowy plombowej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz budową oficyny.

Udział w wysokości 555846/565531 części nieruchomości KW KR1P/00001523/4, stanowi własność dłużnika: (…).   

Udział w wysokości 555846/565531 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 205 282,00 zł, co stanowi kwotę netto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: połowę wartości szacunkowej oraz należny podatek VAT, tj. kwotę:  3 102 641,00 zł  + 23% VAT, tj. 3 816 248,43 zł.

Sprzedaż udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości KW KR1P/00001523/4 opodatkowana jest podatkiem  VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 867 ze znaczkiem 1 kpc „§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa”.

Tym samym zgodnie z art. 867 ze znaczkiem 1 kpc  § 1 kpc w zw. z art. 1013 ze znaczkiem 6 kpc  w zw. z art. 1004 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 620 528,20 zł, tj. 1/10 części sumy oszacowania  przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr

41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomości można oglądać w dniu 2.03.2016 r. o godz. 13:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Komorniczej.

Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 ze znaczkiem 6 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Zgodnie z art. art. 867 ze znaczkiem 2 kpc w zw. z art. 1013 ze znaczkiem  6 kpc w zw. z art. 1004 kpc licytacja odbywa się publicznie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone