strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
AGRA Niewiadomy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Działka niezabudowana o obszarze 12 846 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o obszarze 12 846 m2
Cena wywoławcza: 394 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

Syndyk masy upadłości ,,AGRA” Niewiadomy sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, ul. Kolumny 461 działając na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z 1.02.2016 r. ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki za cenę 50% niższą od ceny oszacowania:

 

Nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Gościniec 140/142 składającej się z prawa własności działki niezabudowanej nr ewid. 365/3 o obszarze 12 846 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00073317/1. Minimalna cena sprzedaży tej nieruchomości nie może być niższa, niż kwota 394 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami powinny być umieszczone w zamkniętej i opieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres: Syndyk masy upadłości ,,AGRA” Niewiadomy sp. j. w upadłości likwidacyjnej ul. Kolumny 461, Łódź 93-649 z podaniem sygnatury akt Gup 63/15 oraz z dopiskiem: ,,OFERTA NA PRZETARG NIERUCHOMOŚCI” i dokładnymi danymi składającego ofertę.

 

2. Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do przetargu opłacić wadium w wysokości 10% minimalnej ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BANK POLSKI S.A. Oddział IV w Łodzi nr: 86 1020 3378 0000 1102 0294 8974

z dopiskiem: ,,Wadium Przetarg ,,AGRA” sygnatury akt XIV GUp 63/15, do dnia 29.02.2016 r.

 

3. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku jeżeli oferent nie dokona wpłaty pozostałej należności w terminie umożliwiającym zawarcie notarialnej umowy sprzedaży lub uchyli się od zawarcia tej umowy w terminie.

 

4. Wadia podlegają zwrotowi bez odsetek na rzecz oferentów, którzy przegrali przetarg.

 

5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz. 15:00.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 2.03.2016 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy ulicy Kolumny 461 w Łodzi.

 

7. Szczegółowe informacje i warunki sprzedaży nieruchomości znajdują się w biurze syndyka, pod tel. 608 475 781, www.dawro.pl, www.monitorurzedowy.pl

mail: annamirowska@onet.pl.

 

8. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez odszkodowania.

 

 Pobierz: Warunki sprzedaży.odt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gościniec
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone