strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"FOL-PLAST" SA w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości w Czeladzi, ruchomości wchodzące w skład majątku – „FOL-PLAST” S.A.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Czeladzi, ruchomości wchodzące w skład majątku – „FOL-PLAST” S.A.
Cena wywoławcza: 8 384,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości „FOL-PLAST” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Czeladzi ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

a)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 14 „a”, składającej się z działki o nr geodezyjnym 183/10 o powierzchni 8 545 m2, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym, połączonym łącznikiem z budynkami produkcyjno-magazynowymi, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1B/00015622/7, za cenę nie niższą niż 1 738 624,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złotych 00/100), do ceny zostanie doliczony podatek VAT o ile będzie on należny,

b)   udziału 1/12 w części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr geodezyjnym 183/11 będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o powierzchni 2 651 m2, użytkowanej jako droga wewnętrzna dojazdowa do poszczególnych posesji, położona w Czeladzi, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie – Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00030438/1, za cenę nie niższą niż 8 384,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100), do ceny zostanie doliczony podatek VAT o ile będzie on należny,

c)    ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości wyszczególnionych w załączniku nr 1, dołączonym do regulaminu przetargu, za cenę nie niższą niż 349 400,00 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.    Sporządzenie kompletnej oferty obejmującej nieruchomości i ruchomości wymienione w punktach a, b oraz c, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Fol-Plast S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Czeladzi – OFERTA PRZETARGOWA – sygn. akt X GUp 14/11/3” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 16 – 18 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 21 marca 2016 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2.    Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składników majątkowych masy upadłości wymienionych w punktach a, b oraz c na nr rachunku bankowego 40 1050 1360 1000 0023 6396 2107 do dnia 21 marca 2016 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i ruchomości,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,
 1. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży objęta jest umową dzierżawy z prawem pierwokupu stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym od art. 596 do art. 602.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 24 marca 2016 r. o godzinie 10:00, sala 12.

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I.1 i pkt I.2,
 1. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. opis i oszacowanie nieruchomości i ruchomości znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone