strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakłady Mięsne Cieszyn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Działka o pow. 8 133 m2 (Bąków)
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-16
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 8 133 m2 (Bąków)
Cena wywoławcza: 300 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości Zakładów Mięsnych „CIESZYN” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z adresem ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości na podstawie art. 323 w zw. z art. 213 pkt 2 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami), tj. sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dn. 7 grudnia 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej

działki nr 218/17 o pow. 8 133 m2, położonej w miejscowości Bąków Gmina Strumień przy drodze krajowej DK 81 Katowice-Wisła, Obręb – nr 0001 Bąków, opisanej w Księdze Wieczystej nr BB1C/00005814/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Cieszynie

za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł brutto.

1.    Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub email zb_gach@o2.pl

2.   Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 15 marca 2016 r.

3.    Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4.

4.    Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.:

Syndyk Masy Upadłości

Zakładów Mięsnych „CIESZYN”

ul. Kręta 2a

43-500 Czechowice-Dziedzice

 

z podaniem sygn. akt VI GUp 9/12/lik.

5.    Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wys. 30 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ O. Bielsko-Biała  nr 84 2030 0045 1110 0000 0236 1610 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6.    Oferta - pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b)   pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c)    oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d)   pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy

e)   oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

f)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

g)   promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;

h)   podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

i)     dowód uiszczenia wadium;

j)    wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty.

7.    Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 15:00.

8.    Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

9.    Ustalona cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

10. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za  zobowiązania upadłego.

11. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

12. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

13. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.

14. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia wyboru oferty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bąków
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone