strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki
Lokal mieszkalny o pow. 32,04  m2 – 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 32,04  m2 – 2 pokoje
Cena wywoławcza: 75 310,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2384/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu 

 

22 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego nieruchomości w postaci:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Tarnów, ul. Kościuszki 17/29 o łącznej powierzchni 32,04 m2 – na lokal ten składają się dwa pokoje, kuchnia z przynależnościami. Lokal ten jest położony na IX piętrze.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje państwu: Andrzejowi i Ewie Nosal na mocy aktu notarialnego z dnia 12.02.1999 roku Rep. A nr 902/1999,

położonej w: Tarnów przy ul. Kościuszki 17,

prawo to przysługuje dłużnikom: (…).

Dla nieruchomości brak urządzonej księgi wieczystej.

Prawo to oszacowane jest na kwotę 100 414,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 310,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, tj. kwotę 10 041,40 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii

Bank PEKAO S.A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Na poleceniu przelewu należy podąć nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość/ograniczone prawo rzeczowe, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.).

Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, Komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone