strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie
Cena wywoławcza: 4 850 542,50
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Działdowie, ul. Lidzbarska 31 ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie art. 316 ust. 1 w zw. z 320 Pr. Upad. Napr. z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującemu obecnie dzierżawcy.

 

1.   W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki w postaci nieruchomości i ruchomości szczegółowo wymienione wraz z ich oszacowaniem w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży znajdującym się na stronach internetowych www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu drogą mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl

 

2.   Ponadto ze szczegółową opinią o wartości poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego można zapoznać się w biurze syndyka w Malborku ul. Wojska Polskiego 14B, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. (55) 272 19 56 w godz. 9:00-12:00.

 

3.   Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 4 850 542,50 zł. (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 50/100). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, na dzień ogłoszenia niniejszej sprzedaży VAT wynosi 0.

 

4.   Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat zawiązanych z nabyciem przedsiębiorstwa.

 

5.   Oferta powinna odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie, oprócz oferowanej ceny m.in.:

-        potwierdzenie wpłaconego w terminie do 25.03.2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wymienionej § 3 pkt. 3 na wskazane w Regulaminie Przetargu konto bankowe,

-        stosowne oświadczenia – zobowiązania oferenta wymienione w § 7 ww. Regulaminu.

 

6.   Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 24.03.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

 

7.   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2016 r. o godz. 10:00 w Biurze syndyka, 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14b.

 

8.   Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia wyboru ofert.

 

9.   Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

 

10.Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

Pobierz: Regulamin.doc

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Działdowo
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone