strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak
Nieruchomość gruntowa o pow. 12,9205 ha, działki budowlane i działki tworzące sieć dróg wewnętrznych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 12,9205 ha, działki budowlane i działki tworzące sieć dróg wewnętrznych
Cena wywoławcza: 2 977 650,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 175/14
Opis:

                       

 

                                        

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak (tel. (75) 640 15 40) ogłasza, że dnia

 

24 marca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 26, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Łaziska, gmina Bolesławiec. Nieruchomość składa się z kompleksu 104 sztuk działek ewidencyjnych o łącznej pow. 12,7016 ha, 94 szt. to działki budowlane o powierzchniach od 924 m2 do 2 115 m2, a 10 szt. działek tworzy sieć dróg wewnętrznych. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, działki mają kształty regularne, w większości prostokątne. Zgodnie z mapą zasadniczą działki są nieuzbrojone. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363 przebiega linia energetyczna napowietrzna 20 kv i zlokalizowane są słupy betonowe, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. W kontekście sprawowanej funkcji mieszkaniowej ogólną lokalizację wycenianej nieruchomości należy uznać za korzystną, ze względu na niedużą odległość do miasta powiatowego Bolesławiec (1,4 km do granic miasta i 4 km do centrum miasta).

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00038741/1.

 

Zgodnie z przeznaczeniem w MPZP, gdzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30.04.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN1 – przeznaczenie podstawowe funkcja mieszkaniowa oraz D1/2 – teren komunikacji kołowej – ulice dojazdowe.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak zawiadamia, iż istnieje możliwość zakupu całej nieruchomości lub poszczególnych działek - zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej komornika: komornik-boleslawiec.pl.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 4 466 476,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 977 650,66.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 446 647,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S.A. odział 1 we Wrocławiu

 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (75) 640 15 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łaziska
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone