strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
M4P1 Etna Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna w upadłości likwidacyjnej
Użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 5 312 m2 - U4P1 Etna Spółka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-09
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 5 312 m2 - U4P1 Etna Spółka
Cena wywoławcza: 2 350 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości M4P1 ETNA Sp. z o.o. Spółki komandytowo-akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego obejmującego firmę upadłego oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Ks. Wajdy 2a, o łącznej powierzchni 5 312 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00040879/3, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym z dnia 22 października 2015 r., za cenę minimalną 2 350 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług jeżeli w myśl przepisów w dniu sprzedaży będzie on należny.

I.        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.   Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „M4P1 ETNA Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt – XII GUp 1/15 - NIE OTWIERAĆ”, i zapakowana w kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu.

2.   Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na nr rachunku bankowego 76 1050 1230 1000 0090 3032 3522, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przy czym za datę wpłaty wadium uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.

II.      Oferta kupna, złożona w języku polskim, powinna zawierać:

 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty),
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 1. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią-komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 1. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw majątkowych,
 1. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
 1. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 1. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń.

III.    Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 9 marca 2016 r. o godzinie 13:00, sala 112.

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I.1 i pkt I.2,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora Przetargu,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane traci złożone wadium,
 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka Kancelarii Notarialnej,
 1. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. z operatem szacunkowym określającym wartość zorganizowaną część przedsiębiorstwa i innymi dokumentami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00,
 1. informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu pod nr telefonu (32) 260 15 45, 513 859 790.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ks. Wajdy
Miasto: Tarnowskie Góry
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone