strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zabudowana nieruchomość o pow. 2 115 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 2 115 m2
Cena wywoławcza: 666 892,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2052/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc oraz w zw. z art. 10131 § 1 kpc w zw. z art. 10136§ kpc oraz art. 985 §2 k.p.c – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 marca 2016 r. o godz. 13:00

 

w siedzibie kancelarii Komornika, tj. Poznań, ul. Wiśniowa 12, obędzie się ponownie

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 5.12.2089 r. i budynki stanowiące odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Poznań przy ul. Stalowa 4, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW PO2P/00107190/9 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 5/8 o łącznej powierzchni 2 115 m2. Teren działki nieogrodzony, niezagospodarowany, nieuzbrojony, zaniedbany, zarośnięty chwastami, samosiejkami drzew i krzewów. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu do dnia 5.12.2089 r. jest dłużna (…). Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 889 190,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 ceny oszacowania: 666 892,50 zł.

Rękojmia w wysokości 88 919,00 zł.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia bądź w terminie ustalonym przez Komornika, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00- 15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia rękojmi w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 88 919,00 zł najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji (rękojmia może być uiszczona na konto komornika w BZ WBK S.A. 10 O. Poznań nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki winny wpłynąć na konto komornika najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji) a pozostała kwota powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia i traci rękojmię. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez odrębnych obwieszczeń oraz podania przyczyny odwołania.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stalowa
Miasto: Chludowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone