strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Żywiec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż działek o pow. 2 145 m2, 1 752 m2 – PKS ŻYWIEC Sp. z o.o.
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działek o pow. 2 145 m2, 1 752 m2 – PKS ŻYWIEC Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 205 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości   PKS ŻYWIEC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 
z adresem  ul. Grunwaldzka 3,  34- 300 Żywiec

zaprasza do składania ofert pisemnych

 

na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości na podstawie art. 323 w zw. z art. 207 pkt 1 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami),  tj. sprzedaży z wolnej ręki w trybie swobodnego wyboru na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza  z dn. 8 luty 2016 r. obejmującego:

 

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków, tj.

1.  działki nr 6438/8 o pow. 2 145 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10220, 10221 i 11801  za cenę łączną brutto nie niższą niż 205 000,00 zł;

2.  działki nr 6438/14 o pow. 1 752 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10227, 10358 i

    10359 za cenę łączną brutto nie niższą niż - 300 000,00 zł;

wszystkich opisanych w księdze wieczystej o nr KW BB1Z/00065422/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu  V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wskazane powyżej ceny są cenami brutto i zawierają  podatek 23% VAT.

 

1. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem  605 272 233. Oględziny przedmiotu sprzedaży mogą być przeprowadzone po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem.

2. Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 25 marca 2016 r. (decyduje  data doręczenia).

3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu  A4.

4. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PKS ŻYWIEC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Grunwaldzka 3

34-300 Żywiec

i dopiskiem

„OFERTA – NIE OTWIERAĆ”

5. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w kwocie:

Poz. 1 - 20 500,00 zł

Poz. 2 - 30 000,00 zł

przelewem na rachunek bankowy masy upadłości  w BGŻ o. Bielsko-Biała

32 2030 0045 1110 0000 0256 4500  i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6.       Oferta  nadto  powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres,  nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

f) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

g) dowód uiszczenia wadium;

h) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

7.         Ze względu na fakt, iż opisane powyżej nieruchomości stanowią jeden kompleks kryterium

           wyboru będzie stanowiła cena oraz łączny zakup nieruchomości.

8.       Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 10:00 w

           siedzibie upadłej spółki.

9.       Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta  najpóźniej w terminie dwóch

            miesięcy od daty rozpoznania ofert.  Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

10.     Ustalona cena nabycia , pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych

            polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

11.     Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania

           upadłego.

12.     Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust.

            3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

13.     Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest

            niedopuszczalne.

14.     Wadium przepada na rzecz organizatora sprzedaży, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie

            zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia  umowy.

15.     Syndyk zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn.

16.     Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej

          wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin

          zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia przetargu.

17.     O wyniku wyboru ofert uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

18.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy

          Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żywiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone