strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Wadrox S. A. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż ruchomości i nieruchomości – Wadrox S.A.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomości i nieruchomości – Wadrox S.A.
Cena wywoławcza: 555 100,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Wadrox S.A.

42-200 Częstochowa, ul. Bór 180 tel. 692 117 070, 660 718 894

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

nieruchomości i ruchomości

 

 I.            Nieruchomość położona w Świętochłowicach, ul. Przemysłowa 8 opisana w KW nr KA1C/0009168/2, na którą składają się: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 695/25, 743/25, 744/25, 696/25, 427/38 i 449/185 o łącznej powierzchni 20 612 m2 oraz prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej: budynkiem warsztatowo-socjalnym, portiernią, stacją transformatorową – za cenę nie niższą niż 703 500 zł.

Na nieruchomości znajduje się waga samochodowa Q-60 Mg, której minimalna cena netto wynosi 10 000 zł (cena nieruchomości nie obejmuje ceny wagi).

II.            Nieruchomość położona w Świętochłowicach, ul. Przemysłowa 8 opisana w KW nr KA1C/00008812/5, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 441/35, 544/187 i 911/25 o łącznej powierzchni 23 141 m2 – za cenę nie niższą niż 555 100 zł.

Na nieruchomości znajduje się hałda odpadów hutniczych w ilości 401 533 ton, o wartości 158 202 zł (cena nie wchodzi do ceny nieruchomości).

III.            Ruchomości i zapasy znajdujące się w Częstochowie, ul. Bór 180 oraz w Świętochłowicach,
ul. Przemysłowa 8. Wykazy ruchomości i zapasów wraz z cenami wywołania znajdują się w biurze syndyka i mogą być udostępnione zainteresowanym drogą mailową.

 

Sprzedaż dokonana zostanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz regulaminu przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w złotych polskich w wysokości 10% ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1140 1889 0000 5935 7600 1001, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Oferty spełniające warunki przetargu należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – Wadrox S.A.” – nie otwierać” wraz z podaniem sygn. akt VIII GUp 2/13 na adres: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 180, nie później niż do dnia 29.03.2016 roku.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz inne koszty związane ze sprzedażą i wydaniem przedmiotu sprzedaży zobowiązany jest pokryć nabywca. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić gotówką w złotych polskich najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie upadłego w Częstochowie, ul. Bór 180, w dniu 1.04.2016 roku,
o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu, opisie i oszacowaniu, warunkach przetargu
i innych okolicznościach faktycznych i prawnych związanych z przedmiotem przetargu, będą udostępnione w biurze syndyka masy upadłości Wadrox S.A. 42-200 Częstochowa, ul. Bór 180 tel. 692 117 070, 660 718 894, mail: wadroxsa@gmail.com

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Częstochowa, Świętochłowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone