strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fabryka Maszyn "FAMAZ" B. Kłopot Sp.J w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki – „FAMAZ”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki – „FAMAZ”
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Spółka jawna

w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie

 

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki

 

1. Przedmiotem sprzedaży w postępowaniu przetargowym jest przedsiębiorstwo upadłego będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji urządzeń dla górnictwa i kopalnictwa oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych. Składniki przedsiębiorstwa oferowanego do sprzedaży wymienione i opisane są w „Operacie szacunkowym – opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa upadłego jako całości (…)” .

2. Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwo jako całość składają się w szczególności:

a/ prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w Zawidowie, tj.:

- działki nr 542/3 o pow. 29.043 m2, KW nr JG1Z/00019016/2, zabudowanej budynkami i budowlami produkcyjnymi oraz magazynowymi,

- działki nr 542/6 o pow. 833 m2, KW nr JG1Z/00018064/6, zabudowanej budynkiem biurowym i technicznym – stolarnią,

- działki nr 542/7 o pow. 284 m2, KW nr JG1Z/00018064/6, zabudowanej budynkiem magazynowym,

- działki nr 542/1 o pow. 29 m2, KW nr JG1Z/00018064/6, niezabudowanej,          

b/ prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej opisanych działkach gruntu,

c/ maszyny i urządzenia produkcyjne,

d/ środki transportu (samochody ciężarowe i osobowe, naczepy, wózki widłowe),

e/ narzędzia i oprzyrządowanie produkcyjne oraz oprzyrządowanie pomiarowe,

f/ produkcja w toku,

g/ zapasy magazynu hutniczego i magazynów technicznych I i II,

h/ zapasy magazynu wyrobów gotowych według ich stanu ilościowego i wartościowego

 na dzień ogłoszenia przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa,

i/ wyposażenie administracyjno-socjalne budynków biurowego i produkcyjnych oraz

 wyposażenie techniczne budynków produkcyjnych,

j/ wartości niematerialne i prawne związane z realizowaną produkcją – dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna,

wymienione i opisane w „Operacie szacunkowym – opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa upadłego jako całości (…)” .

3. Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są środki pieniężne masy upadłości Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp.j. zgromadzone na rachunku bankowym i w jej kasie, wszelkie roszczenia oraz należności upadłego lub syndyka pochodzące odpowiednio z okresów przed i po ogłoszeniu jego upadłości, a także udziały upadłego w spółkach prawa handlowego.

4. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa w przetargu wynosi 3.875.600 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

a/ złożenie w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18, najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2016 roku do godziny 15:00, pisemnej oferty nabycia przedsiębiorstwa spełniającej formalne wymagania warunków przetargu; oferta powinna być złożona w podwójnej zaklejonej kopercie, każdej opisanej w następujący sposób: „Sygn. akt: V GUp 3/15 – Fabryka Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp.j. w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie, PRZETARG PRZEDSIĘBIORSTWO - NIE OTWIERAĆ BEZ SYNDYKA!”,

oraz

b/ wpłacenie na konto masy upadłości Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp.j. w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubaniu, numer konta: 89 8392 0004 0010 0029 2000 0010, wadium w kwocie 300.000 złotych ( słownie: trzysta tysięcy złotych ); wpłata wadium powinna być dokonana tak, by rachunek masy upadłości został nią uznany najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

6. Rozpatrzenie złożonych ofert i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, sala nr 110.

7. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z warunkami przetargu, z którymi zainteresowani powinni się zapoznać w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie.

8. Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa winni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji, a w siedzibie spółki z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa. Kontakt w sprawie przetargu: tel. 502 391 050, e-mail: zw.syndyk@wp.pl

9. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawidów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone