strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości i prawa do gruntu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości i prawa do gruntu
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu ustalonym przez Sędziego-komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

 Przetarg organizowany jest na sprzedaż:

 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Smęgorzyno przy ul. Borskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/25 o pow. 258 m2, KW numer GD1G/00137774/8, określoną jako grunty orne, stanowiącą na dzień dzisiejszy drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Smęgorzyno przy ul. Borskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/26 o pow. 367 m2, KW numer GD1G/00137774/8, określoną jako grunty orne, stanowiącą na dzień dzisiejszy drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Smęgorzyno przy ul. Borskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 15/8 o pow. 3 094 m2, KW numer GD1G/00137774/8,określoną jako grunty orne, stanowiącą na dzień dzisiejszy drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Smęgorzyno przy ul. Borskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/34 o pow. 251 m2, KW numer GD1G/00199756/8,określoną jako grunty orne, stanowiącą pas na poszerzenie drogi, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Smęgorzyno przy ulicy Borskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 15/6 o pow. 1 206 m2, KW numer GD1G/00074583/2,określoną jako grunty orne, zabudowaną placem zabaw oraz stanowiącej pas techniczny, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawo własności lokalu niemieszkalnego użytkowego oznaczonego nr 1, położonego przy ul. Matemblewskiej 42, o powierzchni 214,4 m2, KW numer GD1G/00268788/6 wraz z udziałem wynoszącym 21440/130570 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 251/9 o powierzchni 1 385 m2, KW numer GD1G/00085500/7 oraz udziałem wynoszącym 1/45 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej tereny zurbanizowane o powierzchni 824 m2, działka oznaczona numerem 251/11, KW numer GD1G/00252399/7 i których wartość dla celów sprzedaży wymuszonej rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Olszewski oszacował w operacie szacunkowym nieruchomości lokalowej z maja 2015 r. na kwotę 704 000,00 zł brutto, za cenę nie niższą niż cena oszacowania,
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku przy ulicy Zielone Wzgórze, stanowiącej działkę oznaczoną nr 150/42 o pow. 132 m2 (słownie: sto trzydzieści dwa), KW numer GD1G/00085277/4, stanowiącą chodnik, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa przy ulicy Borchardta, stanowiącej działkę oznaczoną nr 1998 o pow. 2 389 m2 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć), KW numer GD1G/00211888/3,określoną jako grunty orne, stanowiącą drogę której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Antygony, stanowiącej działkę oznaczoną nr 1231/54 o pow. 4 556,00 m2 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć), KW numer GD1G/00084882/1, stanowiącą drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, stanowiącej działkę oznaczoną nr 2004 o pow. 207 m2 (słownie: dwieście siedem), KW numer GD1G/00246621/8,określoną jako grunty orne, stanowiącą drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,
 1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, przy ul. Daru Pomorza, stanowiącej działkę oznaczoną nr 1742/3 o pow. 127,00 m2 (słownie: sto dwadzieścia siedem), KW numer GD1G/00084882/1, określoną jako tereny zurbanizowane niezabudowane/ grunty orne, stanowiące drogę, której wartość rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę,

 

Wartość rynkowa nieruchomości opisanych w pkt. 1-5 oraz 8-11 została określona w operacie szacunkowym z dnia 20.12.2011 r. wykonanym przez biegłych rzeczoznawców majątkowych Krzysztofa Olszewskiego i Adama Dzieciucha znajdującym się w aktach VI GUp 17/11 oraz w opinii rzeczoznawcy majątkowego z lipca 2013 Krzysztofa Olszewskiego zaś nieruchomości opisanej w pkt. 6 w operacie szacunkowym nieruchomości lokalowej opracowanym przez Krzysztofa Olszewskiego w maju 2015 i złożonym do akt VI GUp 17/11.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

a.           Syndyk i Sędzia-komisarz;

a.           Przedstawiciele upadłego;

b.           Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii i stopniu, osób wymienionych w § 5 ust. 2 a, b Regulaminu

c.           Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

 

1.     Wadium na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/25 o pow. 258 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

2.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/26 o pow. 367 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

3.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 15/8 o pow. 3 094 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

4.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 16/34 o pow. 251 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

5.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 15/6 o pow. 1 206 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

6.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, położonej w Gdańsku, ul. Matemblewska 42 o powierzchni 214,4 m2 wraz z udziałem wynoszącym 21440/130570 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 251/9 i udziałem wynoszącym 1/45 w działce gruntu oznaczonej numerem 251/11 stanowiącej działkę oznaczoną nr pow. 824 m2 wynosi: 70 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych),

7.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gdańsku, przy ulicy Zielone Wzgórze stanowiącej działkę oznaczoną nr 150/42, o pow. 132 m2, wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

8.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Borchardta stanowiącej działkę oznaczoną nr 1998, o pow. 2 389 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

9.     Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Antygony stanowiącej działkę oznaczoną nr 1231 o pow. 4 556 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

10.  Wadium na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, stanowiącej działkę oznaczoną nr 2004 o pow. 207 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

11.  Wadium na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Daru Pomorza stanowiącej działkę oznaczoną nr 2004 o pow. 207 m2 wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

 i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej w banku BGŻ Oddział w Starogardzie Gd. 94 2030 0045 1110 0000 0216 3550.

Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2016 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto organizatora.

Oferty należy składać do dnia 4 kwietnia 2016 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.

 

 

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.

Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia-komisarz SSR Jacek Werengowski, (sygn. akt VI GUp 17/11) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości”.

 

Każdy oferent może złożyć odrębną ofertę na zakup poszczególnych składników majątku nieruchomego Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku wyszczególnionych w § 3 ust 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 regulaminu przetargu.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 kwietnia 2016 roku, o godzinie 12:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali B 65.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Biurze Spółdzielni w Gdańsku przy ulicy Matemblewskiej 42, w dni powszednie w godzinach od 9:00-15:00. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 606 963 661, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gdańsk
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone