strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 679 980,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Sygnatura akt XIV GUp 9/14

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości Potronics sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „POTRONICS” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w całości (zwane dalej przedsiębiorstwem), w rozumieniu art. 55' k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie przedsiębiorstwa, zobowiązań oraz dwóch kontraktów na usługi serwisowe: umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w dniu 26.11.2012 – nr 6939/0/993200/1/2012 oraz umowy zawartej z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy sp. z o.o. w dniu l .10.2013 nr ZP-RZ/190/2013.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) Ruchomości.

b) Inwestycja w toku w obcej nieruchomości na działce nr 315/1, w obrębie P-15, w Łodzi przy ul. Minerskiej 19, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00066382/5.

c) Prawa wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 315/1, obręb P-15, o pow. 16 982 mm2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD l M/000663 82/5 zawartej pomiędzy „Potronics” sp. z o.o. a Miastem Łódź w dniu 31 lipca 2006 wraz z aneksami nr l i 2 z działającymi obecnie kortami tenisowymi.

d) Należności.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „POTRONICS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 679 980,00 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) zł.

4. Dotychczasowemu dzierżawcy przedsiębiorstwa przysługuje prawo pierwokupu.

5. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 1 kwietnia 2016 r. na adres: Syndyk masy upadłości „POTRONICS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

6. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.)

8. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

9. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

10. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00.

11. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

12. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

14. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

16. Cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

17. Szczegółowe warunki przetargu zostaną wyłożone do wglądu w biurze syndyka „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12.

18. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem kontakt nr tel. 602 717 066.

 

Pobierz: Wzór oferty.docx

 

Pobierz: Wycena przedsiębiorstwa.pdf

 

Pobierz: Regulamin konkursu.docx

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone