strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
APARTAMENTY LUDWINÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości - Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości - Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 14 646 518,98
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Biuro Syndyka: Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 42/2, 31-514 Kraków

tel. (12) 311 92 91, (12) 313 43 91, (12) 444 74 38, fax (12) 444 74 39

 

ogłasza konkursy ofert na sprzedaż:

 

- udziału w prawie wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 76/8 o pow. 166 m2, 76/9 o pow. 394 m2 oraz działek powstałych z podziału działki nr 76/7 o pow. 18 953 m2 oznaczonych numerami 76/10 o pow. 17 492 m2 i 76/11 o pow. 1 461 m2 będących w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089 r. oraz udziału we współwłasności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonego numerem 11 przy ul. Ludwinowskiej, znajdującego się na działce nr 76/10,
w skład którego wchodzą niewyodrębnione w nieruchomości wspólnej samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali, z własnością których związane są udziały w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00292413/6, które zostały szczegółowo opisane w opinii dla Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Małgorzatę Małek i Henryka Paprotę z 25.06.2013 r. oraz aneksie do opinii z 4.07.2013 r. za cenę wywoławczą brutto 14 646 518,98 zł (z podatkiem VAT)

lub

- samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych z własnością których związane są udziały w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00292413/6, które zostały szczegółowo opisane w opinii dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Małgorzatę Małek i Henryka Paprotę z 25.06.2013 r. oraz aneksie do opinii z 4.07.2013 r. za ceny wywoławcze brutto
(z podatkiem VAT) wymienione na stronie internetowej www.apartamentyludwinow.pl
i figurujące w zestawieniach, znajdujących się w Biurze Syndyka i Biurze Sprzedaży.

 

Przystępujący do ww. konkursów ofert zobowiązani są do złożenia oferty wraz z oświadczeniami
i dokumentami stosownie do zapisów § 11 regulaminów konkursów ofert oraz wpłacenia wadium, którego wysokość, sposób zapłaty i rozliczenia określa § 7 regulaminów konkursów ofert.

Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniach i regulaminach konkursów ofert przystępujący do konkursów winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.”, najpóźniej w terminie do dnia 21.04.2016 r. w Biurze Syndyka - adres jw. do godz. 14:00, pod rygorem nie dopuszczenia do konkursów ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. w Biurze Syndyka o godz. 12:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów ofert, treści regulaminów, przedmiotu sprzedaży
i jego wyceny, należnego podatku VAT można uzyskać pod numerami telefonów jw. oraz
w Biurze Sprzedaży w Krakowie, ul. Ludwinowska 11, lokal 98, tel. (12) 429 58 70 i na stronie internetowej www.apartamentyludwinow.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia w/w konkursów bez wybrania oferty, jak również unieważnienia konkursów bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowych konkursów ofert wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ludwinowska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone