strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
Działka nr 251/35 o powierzchni 3,1661 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 251/35 o powierzchni 3,1661 ha
Cena wywoławcza: 2 181 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 dalej u.p.e.a. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Żytniej 4/6, w pokoju nr 3.6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do zobowiązanego: (…),

położonej we Włynkówku 49A,

stanowiącej:

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk, miejscowości Włynkówko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 251/35 o powierzchni 3,1661 ha, stanowiącą tereny przemysłowe;

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00068799/0.

Suma oszacowania działki nr 251/34 wynosi: 2 909,000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 2 181 750,00 zł. Oszacowana wartość nieruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług.

Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć kwotę podatku od towarów i usług w stawce 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 290 900,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowego Banku Polskiego Oddział w Gdańsku nr 10 1010 1140 0199 9813 9120 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, w obecności pracownika tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można  przeglądać w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, w pokoju 3.20, w godzinach od 7:30 do 14:30 (tel. (58) 77 27 646).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włynkówko
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone