strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o.
II przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego
(pojazdy - ruchomości inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: II przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

                                                                                                                                                            

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu

ogłasza

II przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego

 

1.    Przedmiotem przetargu są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości, tj. a) środki transportu, b) wyposażenie biur oraz hali produkcyjnej.

2.    Wyceny rzeczoznawcy dotyczące pojazdów oraz szczegółowy wykaz sprzedawanych ruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii syndyka-ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. 32 230 93 17 lub 603 912 846). Ceny podane w wykazie są cenami wywoławczymi w kwotach netto.

3.    Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu prawnego składającego ofertę,

b) oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w wykazie, o którym mowa w punkcie 2,

c) zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

d) oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f) podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

g) w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

h) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika-pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na adres: Kancelaria syndyka, ul. Raciborska 3/14, (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5.    Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08.04.2016 r. w biurze syndyka.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie zakreślonym do składania ofert-na rachunek bankowy masy upadłości nr: 47 1160 2202 0000 0002 5992 3971 lub w kasie upadłego.

7.    Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty;

8.    Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b) podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9.   Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek zbywcy-decyduje moment uznania rachunku).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b) prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.


Załącznik: wykaz ruchomości

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone