strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Grunt o pow. 1,0400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt o pow. 1,0400 ha
Cena wywoławcza: 168 033,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1713/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00022623/5

 

ICo 801/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 kwietnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości

należącego do dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynki, obiekty i urządzenia towarzyszące stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Szydłowicach 130, gminie Lubsza, objęta księgą wieczystą KW nr OP1B/00022623/5. W skład nieruchomości wchodzą działki nr 142/5 i 142/6 z mapy 2 obrębu 0537 – Szydłowice, o łącznej powierzchni 1,0400 ha, obejmujące inne tereny zabudowane Bi. Grunty, będące własnością Gminy Lubsza, są przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 29.12.2092 r. Znajdujące się na nich budynki wraz z towarzyszącymi budowlami i urządzeniami są pozostałością po dawnej bazie sprzętowo-transportowej SKR. Na nieruchomości realizowane są dwie różnorodne funkcje – mieszkalna i gospodarcza – nie odgrodzone i formalnie nie wyodrębnione. Dawny budynek administracyjny, o powierzchni użytkowej 96,20 m2, został adaptowany i jest użytkowany jako dom jednorodzinny, aktualnie w średnim stanie techniczno-użytkowym. Budynek mieszkalny, wraz z najbliższym otaczającym go terenem, nie odgrodzonym od reszty nieruchomości, spełnia funkcję nie wydzielonej posesji mieszkalnej. Pozostałe na nieruchomości budynki – magazynowo-warsztatowe, o łącznej powierzchni użytkowej 780,85 m2, oraz teren – przeciętnie zagospodarowany, wyposażony w nawierzchnie asfaltowe i betonowe, wraz z urządzeniami, są wykorzystywane jako miejsce składowania, sortowania i ograniczonego przetwarzania odpadów. Na znacznej powierzchni tej części nieruchomości zgromadzono duże ilości odpadów, w tym ok. 300 t. bezużytecznych śmieci, istotnie obniżające użyteczność terenu posesji – do usunięcia.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Wojciech Gazda wynosi 252 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 033,33 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Monika Gazda wynosi 252 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  168 033,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu jednego z udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 25 205,00 zł natomiast licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania całej nieruchomości 50 410,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szydłowice
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone