strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości w Wałczu – Robert Wójcik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Wałczu – Robert Wójcik
Cena wywoławcza: 45 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

      

 

Syndyk Masy Upadłości

Roberta Wójcika z Wałcza                                                                                                                                   

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza  nieograniczone  pisemne przetargi ofertowe na sprzedaż :

 

I. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej  w  Wałczu-Chrząstkowo, oznaczonej jako działka nr 32/11,  o powierzchni  0,5693 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00033368/1, cena wywoławcza 113 860, 00 zł zwolniona z VAT.

II. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej  w  Wałczu, przy ul. Podleśnej 12, oznaczonej jako działka nr 27,  o powierzchni  0,15 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00012260/1, cena wywoławcza  50 000, 00 zł zwolniona z VAT.

III. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej  w  Wałczu, przy ul. Podleśnej 14, oznaczonej jako działka nr 26,  o powierzchni  0,15 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00012253/9, cena wywoławcza  45 000,00 zł zwolniona z VAT.

Pisemne oferty (w języku polskim) zawierające :

·imię i nazwisko , lub nazwę oferenta,

·nip, pesel , adres i telefon kontaktowy,

·proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty,

·dowód wpłacenia wadium

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy,   ul. Gen. Wł. Andersa 34,  do dnia 18.04.2016 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt  VII GUp 41/15  z dopiskiem "Przetarg na zakup nieruchomości (nr przetargu) Roberta Wójcika w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć :

·oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

·zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla danego przetargu, na rachunek: Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej prowadzonego przez  BS Człuchów  nr 59 9326 0006 0042 8237 3000 0010 w terminie  do dnia 18.04.2016r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 21.04.2016r.

 - o godz. 10:00- przetarg nr I

 - o godz. 10:10- przetarg nr II

 - o godz.10:20- przetarg nr III

 w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy , ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,  sala numer 17,

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, których oferty są zbliżone co do ceny, przy czym za oferty zbliżone cenowo uważa się te, w których różnica w oferowanych cenach nie przekracza 5%, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podleśna
Miasto: Wałcz
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone