strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PBO SKOBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków
Cena wywoławcza: 6 924 700,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości  SKOBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  z adresem  ul. Kazimierza Tetmajera 89B  34- 300 Żywiec  zaprasza do składania ofert pisemnych na nabycie nieruchomości upadłego na podstawie art. 320   Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze ( Dz. U. nr 60 poz.535 z późniejszymi zmianami )  tj. sprzedaży w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego Komisarza  zgodnie z postanowieniem z dnia 29 lutego 2016 r. obejmującego :

        Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków tj.

         1.  działki nr 4500/99 o pow. 4507 m² opisanej w księdze wieczystej o nr KW

               BB1Z/00123043/9

          2. działek nr 4500/22 i 4500/204  o pow. łącznej 2676 m² opisanych w księdze

              wieczystej o nr KW BB1Z/00108997/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w

              Żywcu  V Wydział Ksiąg Wieczystych

              zabudowanych budynkiem administracyjnym oraz budynkiem warsztatowo –

              magazynowym z częścią socjalną stanowiących jeden kompleks  za łączną cenę

              netto  6 924 700,00 zł co stanowi 100 % wartości ich oszacowania.

 

                Do w/w ceny należy doliczyć 23% należnego podatku VAT

 

1.       Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem  605 272 233 .Oględziny przedmiotu sprzedaży mogą być przeprowadzone po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem.

2. Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

3.       Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu  A4.

4.       Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu tj. :

 Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej

VI Wydział Gospodarczy

Sekcja Upadłości

Ul. Bogusławskiego 24

43 – 300 BIELSKO – BIAŁA

z podaniem sygn. akt VI GUp 9/14 lik. i dopiskiem

OFERTA – PRZETARG „NIE OTWIERAĆ”

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 692  470,00 zł

przelewem na rachunek bankowy masy upadłości  w BGŻ o/Bielsko – Biała

62 2030 0045 1110 0000 0362 5140  i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6.       Oferta  -  pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres,  nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do

    doręczeń

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy

e) oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

g) promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;

h) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

i) dowód uiszczenia wadium;

j) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

7.         Ze względu na fakt , iż opisane powyżej nieruchomości stanowią jeden kompleks

            kryterium wyboru będzie stanowiła cena oraz ilość kupowanych nieruchomości.

8.       Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego

           Komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 18 maja 2016 r. o godz.12.00 sala nr 56

9.       Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta  najpóźniej w terminie

             czterech miesięcy od daty prawomocnego postanowienia  Sędziego Komisarza o

             zatwierdzeniu wyboru oferty .  Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

10.     Ustalona cena nabycia  , pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona

           w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy

            sprzedaży.

11.     Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za

           zobowiązania upadłego.

12.     Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych

             w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

13.     Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z

            ceną nabycia jest niedopuszczalne.

14.     Wadium przepada na rzecz organizatora sprzedaży, jeżeli oferent, którego oferta

            została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia

             umowy.

15.     Syndyk zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania

            przyczyn.

16.     Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie

           zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w

          treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych

          po dacie rozstrzygnięcia przetargu.

17.     O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

18.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie

           odpowiednie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żywiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone