strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAL-MET" Mirosław Paruzel w upadłości likwidacyjnej
Działka nr 190, obręb 0012 Sosnowiec, o łącznej powierzchni 5.639,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 190, obręb 0012 Sosnowiec, o łącznej powierzchni 5.639,00 m2
Cena wywoławcza: 2 769 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Paruzel, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAL-MET” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sosnowcu, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ulicy Mikołajczyka 27, stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą   o numerze KA1S/00070578/2, działka nr 190, obręb 0012 Sosnowiec, o łącznej powierzchni 5.639,00 m2 wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków tj. budynku biurowo - socjalnego o powierzchni użytkowej 463,00 m2 oraz budynku przemysłowo - magazynowego o powierzchni użytkowej 1.964,00 m2 za cenę nie niższą od ceny oszacowania tj. za kwotę nie niższą od 2 769 000,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto.

 

Cena sprzedaży w/w nieruchomości stanowi kwotę netto, do której Syndyk przy sprzedaży doliczy podatek od towarów i usług, o ile transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu takim podatkiem.

 

I.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – X GUp 15/16/12”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA- Sygn.kiejch i Naprawczych przy Warszawskiej 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111” do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

2.   Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 26 2490 0005 0000 4500 8151 6673.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 

1.    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.    proponowaną cenę zakupu,

3.    oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4.    oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5.    zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

7.  dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym,

 

III.     Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział  X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 20 kwietnia 2016 r., g. 13.00, sala nr 13.

 

1.    przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa   w pkt. I oraz pkt. II,

2.    wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3.    wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu  w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4.    wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5.    jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6.    cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7.    sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8.    niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9.    sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,
  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik   w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu,  do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 501 - 441 - 731 lub email: pasierbluk@gmail.com.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mikołajczyka
Miasto: Sosnowiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone