strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w upadłości likwidacyjnej
Działka o pow. 0.0275 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0.0275 ha
Cena wywoławcza: 121 840,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk Masy Upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lęborku w upadłości likwidacyjnej ul. Krzywoustego 5, Lębork

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłej Sygn. akt VI GUp 4/15

 

Przedmiotem przetargu jest udział 540/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości -działki nr 62/16  położonej w Lęborku przy ul. Krzywoustego 5, o powierzchni 0,0275 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035206/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni 289,01 m2 przy czym w budynku znajdują się lokale mieszkalne nr 1,2,3,4 o łącznej powierzchni 215 m2 oraz wyodrębniony lokal mieszkalny stanowiący własność osoby trzeciej. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wynajęte są osobom fizycznym na cele mieszkaniowe na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w których brak zaległości czynszowych.

1. W formie ofertowego przetargu pisemnego, nieograniczonego

2. Cena wywoławcza w wysokości 121 840,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) netto. Jeśli wystąpi należny podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży netto.

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej :

1)   imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

2) w przypadku przedsiębiorców aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika- dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, przy spółka z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh

3) oferowaną cenę nabycia nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. nie niższej niż 121 840,00 zł

4) oświadczenie oferenta, że:

a)   zapoznał się z przedmiotem przetargu,

b)   uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

c)    pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna- sprzedaży,

5) dowód wpłaty wadium,

6) własnoręczny podpis składającego ofertę.

 

4. Wpłata wadium w wysokości 10% wskazanej powyżej ceny netto tj. 12 184,00 zł (dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery zł), które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium winna nastąpić na konto: PKO BP S.A. I O. Słupsk nr 48 1020 4649 0000 7102 0182 3129 w terminie do dnia 10.05.2016 r. (data wpływu pieniędzy na konto). Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 10.05.2016 r. do godziny 15:00, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 4/15 i dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lęborku”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty datą wpływu jest data stempla pocztowego.

6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16.05.2016 r. o godzinie 12:00 w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 sala 411.

 

7. Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. W sprawie oględzin przedmiotu przetargu i szczegółowych informacji na jego temat udziela syndyk pod nr tel. 502 01 85 93.

 

 

 


 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krzywoustego
Miasto: Lębork
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone